OPĆI UVJETI POSLOVANJA
Agencije za posredovanje u prometu nekretnina Broker-grupa d.o.o., Split, Trumbićeva obala 3

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja s posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju te su sastavni dio istog.

Članak 2.

Opći uvjeti poslovanja regulirani su i usklađeni sa vežećim Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina, Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o općem upravnom postupku, Zakonom o zaštiti potrošača kao i sa svim drugim važećim propisima u Republici Hrvatskoj.

II. POJMOVI I NAZIVI U SMISLU OVIH OPĆIH UVJETA
Članak 3.

– Posrednik: Broker-grupa d.o.o., za posredovanje u prometu nekretnina, Split, Obala HNP 6, OIB: 21499195063, MB: 2586223, temeljem rješenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske, Klasa: UP/I-330-01/10-01/175, Ur.br: 526-05-01-01/2-10-2 je licencirana i ovlaštena agencija koja ispunjava sve uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina te je upisana u Registar posrednika u prometu nekretnina u Republici Hrvatskoj koji vodi Hrvatska gospodarska komora pod registarskim brojem upisa 114/2010 od 28.05.2010. godine.
– Posredovanje u prometu nekretnina obuhvaća radnje koje posrednik u prometu nekretnina poduzima s ciljem povezivanja Nalogodavca i treće osobe putem pregovora, pripremu za sklapanje pravnih poslova te ispunjenje posredovanog posla koji je predmet ugovora o posredovanju.
– Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja je ovlaštena s Posrednikom zaključiti ugovor o posredovanju u prometu nekretnina (prodavatelj, kupac, najmodavac, najmoprimac, zakupodavac, zakupnik, zakonski opunomoćenik).
– Treće osobe su fizičke ili pravne osobe koje Posrednik nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovora i zaključenja posredovanog pravnog posla koji je predmet ugovora.
– Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje, sukladno odredbama općeg zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
– Agent posredovanja u prometu nekretnina fizička je osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina pri HGK Zagreb.
– Ugovor o posredovanju je pisani dokument kojim se reguliraju odnosi između Nalogodavca i Posrednika.Sklapanjem ugovora o posredovanju Nalogodavac potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Općih uvjeta poslovanja Posrednika.
– Posrednička naknada je iznos koji je Nalogodavac dužan isplatiti Posredniku za usluge posredovanja.

III. UGOVOR O POSREDOVANJU
Članak 4.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina Posrednik se obvezuje dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi pregovora i sklapanja posredovanog pravnog posla, a Nalogodavac se obvezuje isplatiti mu ugovorenu naknadu (proviziju) ako isti bude sklopljen.

Ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: posrednički ugovor) sklapa se između Posrednika i Nalogodavca u pisanom obliku i na određeno vrijeme koji se može više puta produžiti, sve do ispunjena odnosno raskida (bilo koje ugovoren strane) istog.

U slučaju raskida ugovora, bez opravdanih razloga od strane Nalogodavaca, isti je dužan nadoknaditi stvarne nastale troškove tijekom posredovanja, u skladu sa cjenikom koji je je sastavni dio Općih uvjeta.

Ugovor o posredovanju Nalogodavac jednostrano otkazuje pismenim putem najmanje 15 (petnaest) dana prije isteka ugovorenog roka ukoliko ne želi nastavak posredovanja. Ako se ugovor o posredovanju ne otkaže na gore navedeni način, tada se produžava na isti ugovoreni rok. Naznačeni podaci u Ugovoru o posredovanju moraju biti potpuni, istiniti i točni, a posrednik, isključivo uz suglasnost prodavatelja/najmodavca/zakupodavca, može vršiti oglašavanje nekretnine u medijima.
Posrednik može odbiti sklapanje ugovora o posredovanju sa Nalogodavcem na temelju slobodne procjene.

IV. ISKLJUČIVO POSREDOVANJE
Članak 5.

Ugovorom o posredovanju Nalogodavac se može obvezati da neće angažirati ni jednog drugog Posrednika (ekskluzivno posredovanje) te isto mora biti izričito ugovoreno. Ako je za vrijeme trajanja ugovora o ekskluzivnom posredovanju Nalogodavac sklopio, mimo isključivog Posrednika, pravni posao preko drugog Posrednika, dužan je isključivom Posredniku podmiriti stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja.

V. OBVEZE POSREDNIKA
Članak 6.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina Posrednik se obvezuje obavljati sljedeće:
1. nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi zaključivanja posredovanog posla
2. upoznati Nalogodavca s tržišnom cijenom nekretnine
3. izvršiti kontrolu isprava potrebnih za posredovanog posla te izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo predmetne nekretnine te upozoriti Nalogodavca na nedostatke u ispravama, ukoliko postoje
4. upoznati Nalogodavca sa svim obvezama (zakonskim i poreznim) koje za njega proizlaze iz posredovanog posla predmetne nekretnine
5. izvršiti sve radnje radi predstavljanja nekretnine na tržištu (oglašavanje nekretnine na adekvatan način)
6. omogućiti nesmetan pregled i prezentaciju nekretnina
7. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora
8. čuvati osobne podatke Nalogodavca i podatke o nekretnini koja je predmet ugovora kao poslovnu tajnu
9.obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za posredovani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

VI. OBVEZE NALOGODAVCA
Članak 7.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina Nalogodavac se obvezuje da će obaviti sljedeće:
1. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja, predočiti ispravne i istinite podatke o nekretnini te dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevnu iuporabnu dozvolu te energetski certifikat ukoliko ih posjeduje
2. dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini tj. drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini
3. osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledavanje nekretnine
4. obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini uključujući opis i cijenu nekretnine
5. nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, isplatiti posredniku ugovorenu naknadu
6. nadoknaditi posredniku sve troškove učinjene tijekom posredovanja, a koji prelaze uobičajene troškove posredovanja
7. pisanim putem obavijestiti Posrednika o promjenama vezanim za posao za kojeg je ovlastio Posrednika

Nalogodavac nije obavezan pristupiti pregovorima s trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti posredovani posao ali isti će će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi Posredniku sve troškove učinjene tijekom posredovanja.

VII. POSREDNIČKA NAKNADA
Članak 8.

Za obavljeno posredovanje prilikom sklapanja posredovnog posla Posredniku pripada posrednička naknada, regulirana ugovorom između Nalogodavca i Posrednika.
Posrednik je, za svoj rad, dužan naplatiti posredničku naknadu određenu ugovorom o posredovanju, Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina te tarifom Hrvatske gospodarske komore. Cjenik posredničkih naknada je sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja. Posrednik naplaćuje posredničku naknadu u ugovorenom postotku ili u apsolutnom iznosu što je definirano ugovorom o posredovanju i cjenikom i to pri zaključku prvog posredovnog pravnog posla (predugovor, ugovor) odnosno u trenutku navedenim u ugovoru o posredovanju sklopljen između Nalogodavca i Posrednika.

Članak 9.

Posrednik ima pravo na posredničku naknadu i kad Nalogodavac zaključi s trećom osobom pravni posao, s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, a koji ima sličnu svrhu kao i posredovani posao (npr. zaključeni ugovor o zamjeni, zakupu, najmu nekretnine i sl.).

VIII. PONUDA I CIJENE NEKRETNINA
Članak 10.

Ponuda Posrednika je temeljena na informacijama zaprimljenih pismenim i usmenim putem od strane Nalogodavaca. Ponuda nekretnina dostupna je zainteresiranim trećim osobama u uredu Posrednika, na službenoj internetskoj stranici Posrednika te u elektroničkim i drugim medijima.
Postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine (npr. oglašena nekretnina je prodana/iznajmljena/ zakupljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje / najma / zakupa svoje nekretnine).
Naše ponude i obavijesti Nalogodavac mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.
Cijene nekretnina najčešće su iskazane u valuti EUR, ali mogu biti iskazane i u kunskoj protuvrijednosti na dan ispostavljanja ponude zainteresiranim trećim osobama, a naplative su sukladno ugovoru između naših Nalogodavaca i trećih zainteresiranih osoba.

IX. CJENIK POSREDNIČKIH NAKNADA I USLUGA
Članak 11.

Posrednička provizija (naknada) za posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina:
NAPOMENA: Posrednik na cijene iskazanih posredničkih naknada i usluga obračunava PDV jer je u sustavu PDV-a (temeljem članka 22. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost).

CJENIK

KUPOPRODAJA
Provizija se naplaćuje u postotku od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.
PRODAJA
Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine
(naplaćuje se od Nalogodavca / Prodavatelja)
KUPNJA
Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine.
(naplaćuje se od Kupca)
Provizija se naplaćuje od Kupca ako je ugovorena ili je Posrednik dobio od strane Kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine.

 

ZAKUP I NAJAM
IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP – provizija od najmodavca i zakupodavca, jednokratno
Postotak od mjesečne najamnine / zakupnine
100% Za ugovoreni najam / zakup trajanja do 60 mjeseci
150% Za ugovoreni najam / zakup trajanja 60 mjeseci (5 godina) i više
UNAJMLJIVANJE I ZAKUP – provizija od najmoprimca i zakupnika
Postotak od mjesečne najamnine / zakupnine
100% Za ugovoreni najam / zakup trajanja do 60 mjeseci
150% Za ugovoreni najam / zakup trajanja 60 mjeseci (5 godina) i više

 

X. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.

Za sve ostale odnose koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima. U slučaju spora proizašlog iz ugovora o posredovanju između ugovornih strana, a koji se ne bi mogao sporazumno riješiti, nadležan je Općinski sud u Splitu, osim ako ugovorne strane drugačije ne dogovore.
Ovi Opći uvjeti objavljeni su na službenoj internetskoj stranici Posrednika www.croestate.com i dostupni su u službenim prostorijama Posrednika. Ovi Opći uvjeti poslovanja Posrednika primjenjuju se od 01. Prosinca 2014. godine.

U Splitu, 01. Prosinca 2014. godine.

za Broker-grupa d.o.o.
Meri Vulić, Generalni direktor i Licencirani agent za nekretnine

error: Content is protected !!