VŠEOBECNÉ PODMIENKY

realitnej kancelárie Broker-grupa d.o.o., Split, Obala kneza Branimira 1

 

I. VŠEOBECNÉ PODMIENKY
Článok 1.

Všeobecné podmienky realitných agentov (ďalej len “Všeobecné podmienky”) upravujú obchodný vzťah medzi realitnou agentúrou (ďalej len “mediátor”) a súkromnými alebo právnickými osobami (ďalej len “splnomocnencom”), Zmluvu o sprostredkovaní a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Článok 2.

Obchodné podmienky sú regulované a sú v súlade s platnými právnymi predpismi zákona o sprostredkovaní nehnuteľností, zákona o záväzkoch, zákona o všeobecnom správnom konaní, zákona o ochrane spotrebiteľa, ako aj všetkých ostatných platných predpisov Chorvátskej republiky.

Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov je základným právom, článkom 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“) a článkom 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Európska únia (ZFEÚ) uvádza, že každý má právo na ochranu svojich osobných údajov.

 

II. PODMIENKY A NÁZVY PODĽA TÝCHTO VŠEOBECNÝCH PODMIENOK
Článok 3.

– Sprostredkovateľ: Broker-Group Ltd., realitná kancelária Split, Obala kneza Branimira 1, OIB: 21499195063, MB: 2586223, na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva, práce a podnikania Chorvátskej republiky, Trieda: UP / I-330-01 / 10 01/175, Ur.br: 526-05-01-01 / 2-10-2 je licencovaná a autorizovaná agentúra, ktorá spĺňa všetky požiadavky na sprostredkovanie v oblasti nehnuteľností a je zapísaná v registri nehnuteľnosti v Chorvátsku pod chorvátskou obchodnou komorou, zápis č. 114/2010 z 28.05.2010. ročne.
– sprostredkovanie v oblasti nehnuteľností zahŕňa činnosti, ktoré sprostredkovateľ v oblasti nehnuteľností vykonáva s cieľom spojiť hlavného a tretie strany prostredníctvom rokovaní, prípravy na uzavretie právnych záležitostí a plnenia sprostredkovania, ktoré je predmetom zmluvy o sprostredkovaní.
– Objednávateľ je súkromná alebo právnická osoba, ktorá je u sprostredkovateľa oprávnená uzavrieť zmluvu o sprostredkovaní (kupujúci, predávajúci, prenajímateľ, nájomca, prenajímateľ, nájomca, právna záruka).
– tretie osoby sú súkromné ​​alebo právnické osoby, ktorých sa Mediator snaží pokúsiť spojiť s riaditeľom pre rokovania a uzavretím sprostredkovanej právnej záležitosti, ktorá je predmetom zmluvy.
– Realitné nehnuteľnosti sú pozemky zemského povrchu spolu so všetkým trvalým spojením s pozemkom na povrchu alebo pod ním v súlade s ustanoveniami všeobecného zákona o vlastníctve a iných vlastníckych právach.
– Realitný agent je osoba, licencovaný agent, ktorý je zapísaný v Adresári realitných kancelárií v rámci Chorvátskej obchodnej komory v Záhrebe.
– Zmluva o sprostredkovaní je písomným dokumentom upravujúcim vzťahy medzi riaditeľom a sprostredkovateľom. Podpísanie zmluvy Vedúci potvrdzuje, že je oboznámený s Všeobecným termínom a podmienkou Mediátora.
– Poplatok za sprostredkovanie je suma, ktorú je Sprostredkovateľ povinný zaplatiť sprostredkovateľovi za sprostredkovateľské služby.

 

III. ZMLUVA O MEDIÁCII
Článok 4.

Zmluva o sprostredkovaní, ak je uzavretá, sa zaväzuje spájať tretiu stranu s hlavným sprostredkovateľom na rokovanie a uzatvorenie sprostredkovanej právnej záležitosti a hlavný je povinný zaplatiť dohodnutý poplatok.

Zmluva o mediácii (ďalej len “sprostredkovateľská zmluva”) je uzavretá medzi sprostredkovateľom a sprostredkovateľom písomne ​​a počas určitého časového obdobia, ktoré môže byť opakovane predĺžené až do jej ukončenia alebo ukončenia zmluvnou stranou.

V prípade odstúpenia od Zmluvy o sprostredkovaní musí Hlavný dlžník bez oprávnených dôvodov uhradiť skutočné náklady vzniknuté počas sprostredkovania v súlade s cenníkom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

Sprostredkovateľ zmluvy o sprostredkovaní môže jednostranne zrušiť písomne ​​najmenej 15 (pätnásť) dní pred uplynutím lehoty, ak si neželá pokračovať v sprostredkovaní. Ak sa zmluva o sprostredkovaní nezastaví, ako je uvedené vyššie, zmluva sa rozširuje na rovnakú zmluvnú lehotu. Sprostredkovateľská zmluva musí byť úplná, pravdivá a presná a Mediátor môže s výhradným súhlasom predávajúceho / prenajímateľa / prenajímateľa vykonávať reklamu v oblasti médií.
Sprostredkovateľ môže odmietnuť uzatvorenie zmluvy o sprostredkovaní so zákazníkom na základe bezplatného posúdenia.

 

IV. EXKLUZÍVNE MEDIÁCIE
Článok 5.

Zmluva o sprostredkovaní sa môže zaviazať, že sa nebude zaoberať žiadnym iným sprostredkovateľom (výhradným sprostredkovaním) a to musí byť výslovne dohodnuté.
Ak počas trvania exkluzívneho sprostredkovania zaväzuje vedúci, bez vedomia Exkluzívneho mediátora, právnej záležitosti prostredníctvom iného sprostredkovateľa, je povinný zaplatiť exkluzívnemu sprostredkovateľovi skutočné náklady vzniknuté v priebehu sprostredkovania.

 

V. POVINNOSTI MEDIÁTORA
Článok 6.

Prostredníctvom sprostredkovateľskej zmluvy sa sprostredkovateľ zaväzuje vykonať nasledovné:
1. usilovať sa nájsť a priviesť do kontaktu s hlavným partnerom tretiu stranu, aby uzavrela dohodu o sprostredkovaní
2. informovať riaditeľa o trhovom kurze nehnuteľnosti
3. vykonať kontrolu dokumentov potrebných pre sprostredkovanie, vykonať prehliadku dokumentov preukazujúcich vlastníctvo nehnuteľnosti a upozorniť Príkazcu na nedostatky v dokumentoch, ak existujú
4. informovať Príkazcu so všetkými záväzkami (právnymi a daňovými), ktoré preňho vyplývajú z Sprostredkovania práce predmetného majetku
5. vykonať všetky akcie na prezentáciu nehnuteľností na trhu (adekvátne inzerovať nehnuteľnosť)
6. umožniť neobmedzené prezeranie a prezentáciu nehnuteľností
7. sprostredkovať pri rokovaniach a usilovať sa o uzavretie zmluvy
8. Uchovávajte osobné údaje a informácie o majiteľovi, ktorý je predmetom zmluvy o sprostredkovaní, ako obchodné tajomstvo
9. informovať riaditeľa o všetkých okolnostiach, ktoré sú dôležité pre sprostredkované veci, o ktorých je známe, alebo musí byť známy.

 

VI. POVINNOSŤ PRINCIPU
Článok 7.

Zmluva o sprostredkovaní sa zaväzuje vykonať nasledovné:
1. informovať mediátora o všetkých okolnostiach, ktoré sú dôležité pre uskutočňovanie sprostredkovania, predložiť správne a pravdivé informácie o majetku a poskytnúť náhľad na povolenie na umiestnenie, stavbu a použitie, ako aj energetický certifikát
2. poskytnúť mediátorovi predložené doklady potvrdzujúce vlastníctvo majetku, tj. iné skutočné práva na majetok, ktorý je predmetom zmluvy, a výstražné agentúry na všetky registrované a neregistrované bremená na majetku
3. poskytnúť Mediátorovi a zainteresovanej tretej strane na vykonanie sprostredkovania, prehliadku nehnuteľností
4. informovať mediátora o všetkých relevantných informáciách o požadovanom majetku vrátane popisu a ceny nehnuteľnosti
5. po uzavretí sprostredkovanej právnej záležitosti zaplatiť sprostredkovateľovi dohodnutý poplatok
6. nahradiť sprostredkovateľovi všetky náklady vzniknuté počas sprostredkovania, ktoré presahujú obvyklé náklady na sprostredkovanie
7. písomne ​​informovať mediátora o akýchkoľvek zmenách súvisiacich s prácou, na ktorú je sprostredkovateľ oprávnený

 

VII. MEDIÁLNY POPLATOK
Článok 8.

Pri službách súvisiacich s uzavretím sprostredkovateľských záležitostí sprostredkovateľský poplatok patrí mediátorovi a je upravený zmluvou medzi sprostredkovateľom a sprostredkovateľom.
Sprostredkovateľ je za svoju prácu povinný účtovať poplatok za sprostredkovanie vymedzený zmluvou o sprostredkovaní, zákonom o sprostredkovaní nehnuteľností a tarifom Chorvátskej obchodnej komory.
Cenník poplatkov za sprostredkovanie je neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok.
Sprostredkovateľ účtuje sprostredkovateľský poplatok v dohodnutej percentuálnej alebo absolútnej sume definovanej zmluvou o sprostredkovaní a cenníkom pri uzatvorení sprostredkovateľskej právnej záležitosti (pred uzavretím zmluvy, zmluvou) alebo v čase stanovenom v zmluve o sprostredkovaní medzi sprostredkovateľom a Principal.

Článok 9.

Sprostredkovateľ má nárok na províziu, keď hlavný končia s právnym vzťahom tretej strany, s ktorým sprostredkovateľ sprostredkoval kontakt a ktorý má podobný účel ako sprostredkovaná dohoda (napr. Uzavretá zmluva alebo výmena, prenájom, prenájom atď.).

 

VIII. PONUKA A CENY REAL ESTETE VLASTNOSTI
Článok 10.

Ponuka sprostredkovateľa je založená na informáciách, ktoré písomne ​​a ústne doručil riaditeľ. Ponuka nehnuteľností je k dispozícii zainteresovaným tretím stranám v kancelárii mediátora, na oficiálnych stránkach mediátora av elektronických a iných médiách.
Existuje možnosť chyby v popise a cene nehnuteľnosti (napr. Inzerovaný majetok sa predáva / prenajíma / prenajíma, alebo vlastník nehnuteľnosti stiahol z predaja / prenájmu / prenájmu svojho majetku).
Naša ponuka a upozornenie musí byť dôverné a len s našim písomným súhlasom ich môže previesť na tretiu stranu.
Ceny cien nehnuteľností sú zvyčajne vyjadrené v eurách, môžu byť vyjadrené v Kunas v deň ponuky zainteresovaným tretím stranám a sú splatné v súlade so zmluvou medzi hlavným a tretím záujemcom.

 

IX. CENOVÝ ZOZNAM POPLATKU ZA SLUŽBY A SLUŽBY
Článok 11.

Sprostredkovateľské provízie (poplatok) za sprostredkovanie nákupu, predaja, výmeny, prenájmu a prenájmu nehnuteľností:
Poznámka: Ceny vyjadrené spoločnosťou Mediator podliehajú DPH, pretože sú v systéme DPH (článok 22 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty).

CENNÍK

NÁKUP / PREDAJ
Komisia sa účtuje ako percento z celkovej sumy dohodnutej ceny
PREDAJ
Komisia pri predaji nehnuteľností
(účtované od predávajúceho)
NÁKUP
Komisia je spoplatnená od kupujúceho po dohode alebo po obdržaní písomnej alebo ústnej žiadosti kupujúceho o vyhľadávanie nehnuteľností.
(účtované od kupujúceho)

 

PRENÁJOM A PRENÁJOM
PRENÁJOM A NÁJOM – Komisia od prenajímateľa a nájomcu jednorazovo
Percento mesačného nájomného / prenájmu
100% Za dohodnutý prenájom / prenájom do 60 mesiacov
150% Za dohodnutý nájom / prenájom 60 mesiacov (5 rokov) a viac

 

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 12.

Pre všetky ostatné vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami alebo Zmluvou o sprostredkovaní, bude Mediátor uplatňovať ustanovenia zákona o sprostredkovaní nehnuteľností a zákona o záväzkoch. V prípade sporu vyplývajúceho zo Zmluvy o sprostredkovaní medzi zmluvnými stranami, ktorý nebolo možné vyriešiť vzájomnou dohodou, bude mestský súd v Splite zodpovedný, ak sa strany nedohodnú inak.
Tieto Zmluvné podmienky sú uverejnené na oficiálnej webovej stránke Mediátora www.croestate.com a sú k dispozícii v oficiálnych priestoroch Mediátorov. Tieto Zmluvné podmienky platia od 1. decembra 2014.

V Splite, 1. decembra 2014.

pre Broker-grupa d.o.o.
Meri Vulić, generálny riaditeľ a licencovaný realitný agent

error: