O KORNATIMA

Otok se nalazi u zadarskom arhipelagu (sjevernodalmatinska otočna skupina). Površina otoka je 42 km2 (3,5 km dug, do 1,5 km širok, s 11,6 km obale, s najvišim vrhom od 100 m nadmorske visine. Otok je uglavnom pokriven lemurom. Razvedena obala najvećeg zaljeva, zaštićenog od jakih vjetrova i bure, služi kao sidrište. Jedino naselje nalazi se na sjevernoj obali otoka. Gospodarska osnova otoka je poljodjelstvo, vinogradarstvo, maslinarstvo, ribolov i turizam. Slikovita mala zajednica privlači ljubitelje mirnog odmora, kao i ribare i pomorce.

OPIS

Mogućnost gradnje na otoku

Mogućnost gradnje predstavlja jednu od bitnih prednosti ovog otoka u usporedbi sa sličnim otocima u Jadranskog moru. Prostornim planom grada Zadra dopušteni su zahvati u prostoru obuhvaćeni u 3 zone ( A, B i C ):

ZONA A ukupne površine zemljišta cca. 80.000 m².
U zoni A, smještenoj u uvali na sjevernozapadnoj strani otoka, dopuštena je:
– Rekonstrukcija 18 postojećih objekata
– Gradnja boutique hotela sa 17 soba i 2 apartmana
– Gradnja do 39 novih objekata stambeno-turističke namjene
– Gradnja marine-lučice sa 50 vezova i koncesijom.
– Uređenje komunalne i prometne infrastrukture uključujući heliodrom.
– Uređenje obalne šetnice i gradnja pratećih ugostiteljskih objekata.

ZONA B ukupne površine zemljišta cca. 350.000m².
Zona B sastoji se od poljoprivrednih površina i šume. Dopuštena je izgradnja poljoprivrednih farmi.

ZONA C ukupne površine zemljišta cca. 30.000 m².
U zoni C koja se nalazi u uvali na jugoistočnoj strani otoka dopušteno je:
– Prenamjena dvorca u objekt stambeno-turističke namjene
– Proširenje marine iz sadašnjih 30 do 100 vezova

 

I. PROJEKT KONCEPT 1a i 1b ZONA A

Konceptom 1a. predviđena je izgradnja u zoni A u građevinskoj zoni, djelomično u poljoprivrednoj zoni i zoni šume turističke namjene. Gradit će se eko turističko naselje visoke kategorije sa 450 ležajeva u hotelu. i u samostojećim vilama-apartmanima ( 51 objekt ), restoran, beach bar, skiper bar, trgovina, spa, sportsko rekreacioni sadržaji i infrastruktura. Uz hotel gradit će se putnička luka za brodsku vezu sa kopnom i marina do 50 vezova. Objekti infrastrukture (biološki prečišćivači, opskrba pitkom vodom , zbrinjavanje otpada, servisi ), osim sa kopna, dopunjavat će se strujom i vodom dobivenom na otoku iz obnovljivih izvora (fotonaponski paneli, izvori vode , kišnica i dr.). Upravljanje hotelom, marinom i ostalim sadržajima preuzima društvo nosilac državne koncesije, koje se nalazi u vlasništvu investitora koji investicijom upravlja sam ili je daje u višegodišnji najam. Ovim konceptom ostaje kompletno vlasništvo.

Konceptom 1b. predviđena je izgradnja u zoni A u građevinskoj zoni djelomično u poljoprivrednoj zoni i zoni šume stambeno-turističke namjene. Gradit će se eko stambeno-turističko naselje visoke kategorije sa 120 ležajeva u hotelu i u samostojećim vilama-apartmanima ( 12 ), restoran, beach bar, skiper bar, trgovina, spa, sportsko rekreacioni sadržaji i infrastruktura. U stambenom djelu izgradit će se nove vile-apartmani ( do 39 vila) za prodaju. Dio prodanih vila-apartmana u dogovoru sa privatnim vlasnicima se iznajmljuju u okviru hotela, a ostvareni prihodi dijele. Ovim konceptom u vlasništvu ostaje samo turistički dio sa hotelom, marinom i infrastrukturom.

 

Kontaktirajte nas za više detalja!