1.0. Miesto, význam a špeciálne vlastnosti povrchu

1.1. úvod
Catering – pohostinská zóna sa nachádza v južnej časti obce Marina, v zálive Škatalac, medzi dedinami Sevid a Vinišce. Zóna pokrýva približnú plochu o rozlohe 50 akrov, pričom má približne 1400 metrov pobrežnej čiary a dosahuje 200 – 600 metrov vo vnútrozemí. V severozápadnej časti zóna hraničí s archeologickou zónou v zátoke Stari Trogir.

Povrchové charakteristiky terénu vykazujú pre túto oblasť typickú vegetáciu, najmä krasové skalné útvary pokryté nízkymi rastlinami a niektorými olivovníkmi. Morfológia oblasti je zvlášť zdôraznená kopcami (112 a 65 metrov nad morom), ktoré dominujú pohľadmi z mora.

Turistická osada sa nachádza v odľahlom zálive s výhľadom na ostrovy Merara, Arkandel a Kosmak, ale nie je ďaleko od ostatných mestských osád a miest (Sevid-2km, Trogir-20km, Split-50km, Šibenik – 35 km). Zóna bude napojená na obchvat Sevid-Vinišce a potom na štátnu cestu D8. Zóna je vzdialená 25 km od letiska Split (Resnik).

Plocha – pozemky pre tento projekt pozostávajú z rôznorodého terénu s hmatateľnou a vizuálnou vysokou úrovňou kvality (séria prirodzene štruktúrovaných plání, kaňonov a útesov, priamy zážitok z mora atď.) S priaznivou južnou orientáciou, ktorá zaručuje slnečné žiarenie v celej Európe. deň.

1.2. Zachovanie osobitných charakteristík osídlenia, t. J. Časti vyrovnania
Zóna pre stravovanie – pohostinstvo (označenie cestovného ruchu) predstavuje na základe definícií plánu územného rozvoja samostatnú stavebnú oblasť pre osídlenie, v skutočnosti novo plánovanú, nevyvinutú zónu. Význam takéhoto zachovania musí byť odôvodnený primeranou a správnou transformáciou nerozvinutého, prírodného pôdy prostredníctvom ponúkania určitých komparatívnych priestorových vlastností (terénne úpravy, voľné plochy, parky atď.). Ponúkaná priestorová kvalita sa musí brať do úvahy a nepriamo zlepšiť širšiu oblasť samosprávy vytvorením nového atraktívneho zaujímavého miesta alebo miesta pre relaxáciu.

ANALÝZA PROJEKTOVEJ ZÓNE

1.3. Racionálne využitie a ochrana priestoru

Racionálne využívanie a ochrana priestoru predstavujú rozhodujúce predpoklady pre prístup k akémukoľvek typu rozvoja v oblasti zóny. Prostredníctvom územnoplánovacej dokumentácie širšej oblasti je osobitne zdôraznená hodnota prírodných charakteristík a hodnôt a boli zaznamenané niektoré pozostatky archeologického dedičstva v bezprostrednej blízkosti miesta projektu (archeologická zóna Stari Trogir), čo znamená, že osobitný vzťah musí byť s touto chránenou oblasťou.

Keď už hovoríme o stavebných prácach v zóne, projekt rozvoja by mal byť organizovaný vo fázach vývoja – fáz, aby sa minimalizoval vplyv náhlych zmien v environmentálnej štruktúre.

Povrchová oblasť zóny (približne 50 akrov) je významnou oblasťou, ktorá musí byť správne vyvinutá v technologickom zmysle (doprava, infraštruktúra a podobne). Súčasne všetky plánovacie práce musia byť v prospech racionálneho riadenia existujúcich “zelených” zdrojov, ako aj novo plánovaných zelených plôch. Hlavným cieľom je vytvoriť užitočný, racionálny systém na úpravu vody a odpadových vôd. Toto riešenie by malo ponúknuť optimalizovanú možnosť a rovnováhu medzi spotrebou energie prostredníctvom napájania a účinkom, ktorý sa dosiahne takýmto napájaním.

1.4. Rozvojový program

Plán územného rozvoja mesta Marina definuje maximálnu kapacitu tejto zóny s 2200 lôžkami. Základné ubytovacie zariadenia sa majú rozvíjať prostredníctvom dvoch typov objektov: vily a hlavná hotelová budova (min. 30% celkovej kapacity), ktorá definuje tvar a formu podrobného zónovania. Keďže máme značnú plochu, celý projekt by sa mal rozvíjať v jednotlivých fázach. Podľa priestoru a funkcie je zóna rozdelená na tri základné časti.

Zóny sú vzájomne prepojené prostredníctvom zelených plôch a peších chodníkov o šírke 10 – 15 metrov, ktoré zároveň pôsobia ako hlavné komunikácie pre chodcov smerom k moru a s rozvojom dodatočných zariadení pozdĺž týchto ciest, ako sú informačné body, odpočívadlá a podobný. Z tohto základného rozdelenia je možné vyradiť vývoj projektov vo fázach (prezentované na ďalšej schéme – vývojové fázy zóny).

Systémy dopravy / komunikácie a infraštruktúry predstavujú základ alebo “kostru” zóny. Ich definícia stanovuje ďalšie rozdelenie oblastí hlavných zón na menšie funkčné jednotky. Všetky systémy sú plánované na optimálnej úrovni, čo znamená, že neskôr je logická expanzia a okamžité uspokojenie všetkých potrieb zóny vo všeobecnosti. Súčasne s rozvojom plánovaných objektov a infraštruktúrnych systémov bude zachovaný terénny projekt a “in situ” ochrana registrovaných cenných prvkov prírodného a kultúrneho dedičstva.

Prvá fáza vývoja projektu je funkčná jednotka označená ako “I”, ktorá je bezprostredne spojená s pobrežím. Hlavnou budovou tejto zóny je hotelová budova, ktorá má značnú plochu v porovnaní s povrchovou plochou vily. Veľkosť tejto budovy vyžaduje aj adekvátny priestor a plochy pre rozvoj základných zariadení (prízemie), ale aj všetky potrebné priestory pre ďalšie zariadenia (wellness, konferenčné sály, reštaurácie atď.), Čo znamená, že je potrebné ich správne dimenzovať aby boli všetky tieto zariadenia prispôsobené (predpokladom je splnenie všetkých priestorových ukazovateľov). Dôsledkom toho je, že povrch určený na výstavbu hotela je najväčší v celej zóne. Pozdĺž pobrežia bude zelený pás integrovaný s pobrežnou promenádou a plážovými objektmi, rovnako ako so športovými areálmi. Pláž je čiastočne umelo vytvorená, čiastočne prírodná. Druhou rozvojovou zónou je oblasť označená ako “II”, ako funkčné rozšírenie primárnej zóny, ktorá obsahuje vily a ich zariadenia. Základná typológia je vytvorená prepojením všetkých vilových štruktúr so všetkými ostatnými dôležitými parametrami zóny (prírodné, funkčné a iné). Centrum osady bude pri mori, so všetkými cateringovými a obchodnými zariadeniami. Priestor pre jachty sa vytvorí aj v zóne s maximálnou kapacitou 50 miest. Po dokončení tejto fázy bude severná oblasť zóny okolo kopcov vyvinutá s rekreačnou zónou vrátane rôznych športových zariadení a promenád / turistických ciest. Ďalšie verejné priestory sa nachádzajú pozdĺž tejto severnej hranice zóny, čo zvyšuje celkovú kvalitu osady, čo umožňuje aj predĺženie turistického obdobia počas celého roka. Tieto zariadenia sú kongresové centrum, komplex športových hál a bazénov, výskumné centrum spojené s archeologickou zónou “Stari Trogir”.

1.5. Základné označenie priestoru

Základné označenie priestoru je definované ako pohostinská / pohostinská zóna pre cestovný ruch vrátane potrebných zariadení, potrebných infraštruktúrnych koridorov a otvorených, zelených plôch.
Oblasť stravovania – pohostinstva je rozdelená na dve základné označovacie skupiny, tj skupina jedna, ktorá predstavuje plochy pre výstavbu hotelového typu, s plánovanou kapacitou 800 lôžok a potrebnými zariadeniami a druhá skupina vrátane zón na výstavbu ubytovacích objektov typu turistická osada s ďalšími 1400 lôžkami.
Základné označenie stravovania / pohostinstva v oblasti s ubytovacími jednotkami sa tiahne maximálne 100 metrov od pobrežia.
Ďalšou plánovacou kategóriou založenou na dôležitosti a rozlohe je kategória zelených plôch. Vrcholy sú také zelené plochy s rekreačnými zariadeniami, čiastočne upravené. Taktiež všetky vertikálne zelené chodby v zóne sú upravené ako zelené zóny vrátane zariadení, ako sú pešie chodníky, odpočívadlá a pás 100 metrov smerom k pobrežiu. V tomto pásme o šírke 100 m smerom k pobrežiu je možné vybudovať menšie zariadenia a doplnky k základným stravovacím zariadeniam – pohostinským zariadeniam zóny a športovým zariadeniam. Najatraktívnejšie zariadenia sa nachádzajú na pobreží, ktoré budú vyvinuté ako čiastočne umelé a čiastočne prírodné, s nábrežím.

Lôžka pre jachty sa nachádzajú na západnom okraji zóny. Je naplánovaná maximálna kapacita 50 miest.
Infraštruktúrne koridory pre komunikáciu a dopravu spájajú všetky oblasti zóny a tiež vyzdvihujú hranice medzi voľnými stavebnými oblasťami. Infraštruktúrne koridory sa vo všeobecnosti plánujú s prihliadnutím na možné vizuálne vplyvy a vplyvy na morfológiu (sklon terénu), ako aj ďalšie funkčné kritériá. Toto je potrebné urobiť, aby sa maximalizovalo riešenie návrhu projektu.

1.6. Dopravná sieť

Hlavné vstupné brány do zóny sa nachádzajú v severovýchodnej časti zóny, s hlavným prístupom k primárnej dopravnej sieti zóny, ktorá poskytuje priamy prístup ku všetkým centrálnym zariadeniam zóny (hotelová budova), ako aj ostatným časti zóny. Táto sieť je rozdelená na primárne a sekundárne ulice – dopravné cesty. Hlavné dopravné cesty umožňujú efektívne prepojenie všetkých troch funkčných jednotiek zóny. Šírka týchto dopravných trás je dostatočná na obojsmernú premávku, s pešou chodníkmi a dekoratívnou podšívkou so stromami, čo umožňuje parkovanie v určitých častiach. Všetky vily majú prístup na autá a dostatočný počet parkovacích miest. Parkovacie zóny sú tiež zriadené v hotelovej a centrálnej zóne.

2.0. Podmienky používania, vývoja a ochrany povrchových plôch

2.1 Podmienky a typy stavebných prác.
Základné podmienky plánovaných stavebných prác sú definované na základe typológie vývoja, rozmiestnenia objektov a možných vplyvov na životné prostredie. Zóna ako celok predstavuje neupravenú plochu, čo znamená, že je určená na nový rozvoj / výstavbu. Plánovaná typológia rozvoja v zóne je oddeleným typom objektov, organizovaná v dvoch základných typológiach ubytovacích objektov: Hotel a vily. Keď už hovoríme o povolenej výške budov, vily budú mať max. suterén + suterén + prízemie + 2 nadzemné podlažia, maximálna výška 12 metrov. Hotely môžu byť postavené maximálne na suteréne + suterén + prízemie + 5 horných poschodí, maximálna výška 23 metrov, zatiaľ čo výstavba viacerých podzemných úrovní je povolená. Maximálne pokrytie / rozvoj pozemku je 30% (kig = 0,3), maximálne využitie priestoru je 80% (kis = 0,8). Najmenej 40% plochy každého stavebného pozemku musí byť upravené / udržiavané ako zelená plocha.
Vzhľadom na zložitosť a rozmery rozvojového projektu je zóna rozdelená na tri základné funkčné jednotky vrátane pobrežnej oblasti. Tieto jednotky predstavujú segmenty vývoja projektu v jednotlivých etapách a fázach a zároveň definujú infraštruktúrne a komunikačné / dopravné zariadenia. V rámci každej hlavnej zóny sa plánuje podrobné funkčné rozdelenie sekundárnych dopravných trás, čím sa vymedzia hranice jednotlivých pozemkov. Tieto hranice / štvorce predstavujú pozemky na výstavbu ubytovacích jednotiek, zariadení a podporných objektov. Prístup k moru pre všetkých užívateľov (ktorí nepoužívajú ubytovanie v zóne) je jedným z hlavných kritérií, ktoré sa tu stretli, takže 10 až 15 metrov široké turistické chodníky / cyklistické chodníky umožňujú hladký prístup na more. Všetky otázky komunikácie (chodci a cyklisti) sú založené na bezplatnom a úplnom prístupe k moru pre všetkých užívateľov aj pre osoby so zdravotným postihnutím (na terasy, bazény, športové zariadenia, pláže …)

2.2. Plánovaná typológia objektov a ich priradenie v rámci zóny
Základnú štruktúru definujú dva typy objektov – Hotel a vily. Keď už hovoríme o charakteristike morfológie terénu a prirodzenej kvalite zóny, musíme zachovať vizuálny obraz z mora a z jednotlivých objektov na more. Hlavná skupina budov je umiestnená do zóny, ktorá rešpektuje všetky vyššie uvedené kritériá. To sa dá dosiahnuť vylúčením citlivých prírodných útvarov (riffy, sklonené svahy a podobne) a vyhnúť sa monotónnemu rytmu objemu jednotlivých objektov. Prvou skupinou objektov je hotelová budova so všetkými zariadeniami (reštaurácie, wellness, konferenčné sály, obchodné zariadenia). Kapacita hotela je 800 lôžok (400 izieb). Hlavný objem hotela je taký, že hotelová budova s ​​ubytovacími jednotkami neprichádza do hranice 100 metrov od mora. Maximálna výška hotelových budov je v podzemí + suterén + prízemie + 5 horných poschodí, maximálna výška 23 metrov, pričom je povolená výstavba viacerých podzemných úrovní. Ďalším typom objektov sú budovy na individuálne ubytovanie typov – vily. Celkovo je plánovaných 150 vil, z toho 30 apartmánov.
Ich rozmery na povrchu sa pohybujú od 100 m2 do 300 m2, zatiaľ čo nádvoria sa pohybujú od 400 do 1000 m2 plochy. Vily sa nachádzajú predovšetkým v tichších častiach zóny a ich kvalita je vylepšená záhradami s bazénom. Jednotlivé byty majú plochu 50-100 m2 a majú 2 až 8 lôžok.

Tretím typom objektov sú objekty v pásme 100 metrov širokým smerom k pobrežiu. Sú to zariadenia hotela – wellness, konferencie, obchody, reštaurácie, detské ihriská, športové zariadenia a bazény.

Centrálnou skupinou zariadení spojených s hotelovou budovou je wellness centrum, bazény, konferenčná sála a reštaurácia s prístupom organizovaným na viacerých úrovniach – terasy a chodníky, ktoré vedú nakoniec k moru, promenádu ​​pozdĺž mora a centrálnej plážová oblasť. Spojenie jednotlivých úrovní a integrácia terás do terénu je dosiahnuté úpravou terénu a umiestnením nových skupín v teréne. Športové objekty a pozemky sú rozvinuté plochy, ktoré dopĺňajú a aktivujú 100 metrovú pásovú oblasť smerom k pobrežiu, zdôrazňujúc činnosti pre rekreáciu v prírode a priame spojenie s morom. Štrukturálne by tieto prvky mali mať vplyv na prirodzený terén iba na minimum (asfalt a betónovanie). Zariadenia sú plánované v súlade s možnosťami využitia existujúceho terénu (pieskový volejbal, bedminton, bowling, tenis).
Sieť športových zariadení je prepojená s chodníkmi a cyklotrasami. Detské ihriská budú integrované do zelene a parkovacích plôch. Morská promenáda je hlavnou komunikačnou osou pre chodcov a zúčastňuje sa na vytváraní zariadení spojených s morom. Prímorská promenáda v tejto funkcii otvára prístup k morom všetkým návštevníkom a užívateľom zóny. IT tiež umožňuje pohyb po mori smerom na Stari Trogir a Sevid, t. J. V opačnom smere smerom k Vinišce. Promenádná cesta nie je prísne funkčná, ale vyplýva z prirodzených smerov, ktoré tu existujú. Všetky použité materiály by mali vytvoriť vzťah k celému prostrediu a vytvoriť harmonizovaný celok.

3D MODELOVÉ OBRAZY

Kontaktujte nás pre viac informácií!